Fajny Třinec 2030+

Pod značkou Fajny Třinec 2030+ vznikne nový strategický plán rozvoje města s výhledem do dalších let. Nastaví priority a směr dalšího rozvoje města a identifikuje projekty, které se ve městě mají uskutečnit.

Proč by vás to mělo zajímat?

Vznik strategického plánu je příležitostí dozvědět se více o svém městě a vyjádřit se k budoucnosti Třince, a to i pro lidi, kteří tomu běžně nevěnují tolik pozornosti. Proto vás budeme různými cestami vybízet k aktivitě a zapojení a průběžně o tvorbě plánu informovat.  Už nyní se více můžete dočíst v rozhovoru s předsedou Výboru pro strategický rozvoj města Adamem Kurzokem. 

Kdy a jak to bude probíhat?

Tvorba plánu bude probíhat od podzimu 2023 po dobu jednoho roku. Během přípravy plánu budeme vás, obyvatele města, ale také odborníky a osobnosti průběžně vybízet k diskuzi a zapojení. Probíhat bude dotazníkové šetření, jehož výsledky budou jedním z důležitých podkladů pro tvorbu strategického plánu. 

Harmonogram tvorba strategického plánu

Analytická část                                                          10/2023-02/2024

Strategické plánování                                                03/2024-04/2024

Tvorba strategického dokumentu                              04/2024-06/2024

Akční plánování                                                         07/2024-10/2024

Projednání plánu radou a zastupitelstvem                09/2024-10/2024

Jak a kdy se zapojit

Dotazníkové šetření                                                   11/2023-01/2024

Strukturované rozhovory                                            11/2023-01/2024          

Pracovní skupiny a workshopy                                   01/2024-02/2024, 04/2024-06/2024

Připomínkování a zpětná vazba k návrhům               02/2024-03/2024, 07/2024-08/2024

Pozn.: Harmonogram participačních aktivit je indikativní a může se měnit.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Zatržením kolonky „Souhlas“ uděluji, jakožto subjekt údajů, správci souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu e-mailová adresa. Účelem zpracování uvedených osobních údajů je rychlá a efektivní komunikace správce s Vámi za účelem informování či oslovení (např. dotazník, pocitová mapa, atd.) v souvislosti se strategickým plánem a dalšími rozvojovými aktivitami a programy statutárního města Třince.

Správcem mých osobních údajů je statutární město Třinec, sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO: 00297313.

Kontaktní údaje správce: 

doručovací adresa: Magistrát města Třince, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
adresa datové schránky: 4anbqsj
e-mailová adresa: [email protected]
telefon: +420 558 306 111

Kontaktní údaje pověřence: 

titul, jméno, příjmení: Ing. Martin Dušek
e-mailová adresa: [email protected]

Pro úplnost uvádíme, že smlouva na zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů byla uzavřena se společností VIAVIS a.s., se sídlem v Ostravě, část Ostrava – Vítkovice, Obránců míru 237/35, PSČ 703 00, zastoupena předsedou představenstva Ing. Vladimírem Lazeckým, IČO: 25848402

Jsem si vědom svých práv ve vztahu k ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a byl jsem informován, že bližší informace o mých právech jako subjektu údajů, jakož i o možnostech jejich uplatnění, naleznu na stránce www.trinecko.cz v sekci povinně zveřejňované informace - GDPR.

Osobní údaje ve stanoveném rozsahu nebudou poskytovány dalším příjemcům. Zpracování výše uvedených osobních údajů bude probíhat po dobu 10 let.  

Tento souhlas poskytuji dobrovolně a jsem si vědom, že jej mohu kdykoli odvolat, a to doručením písemného oznámení na adresu správce – statutárního města Třince. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním.

Menu